Thử ngay code hiển thị event rich snippets trên Google

Dưới đây là đoạn code mà Thế Anh lấy trực tiếp từ Google, các bạn có thể sử dụng để hiển thị event riêng cho website dưới dạng rich snippets hiển thị. events.

Đây là đoạn code biến thể:

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "Event",
  "name": "Phá hủy website Phạm Thế Anh",
  "startDate" : "2016-09-14T9:30",
  "url" : "https://phamtheanh.net",
  "location" : {
    "@type" : "Place",
    "sameAs" : "http://www.phamtheanh.com",
    "name" : "Tòa nhà Phạm Thế Anh",
    "address" : "Số 2 Hoàn Kiếm, Hà Nội"
  }
}
</script>
Chat Zalo